Joint Programme - Antimicrobial resistance

Antibiotikaresistens är ett globalt problem som berör oss alla. Resistens leder till svårbehandlade infektioner och bidrar till att komplicera medicinska ingrepp som med fungerande antibiotika skulle vara enkla att utföra. Dessutom utvecklar inte industrin nya antibiotika i den utsträckning som skulle behövas. Forskningen inom resistensområdet i Europa är i dagsläget splittrad. Få länder har specifika program dedikerade till antibiotikaresistensforskning.

Joint Program-initiativet inom antimikrobiell resistens (JPIAMR) syftar till att samordna den forskning som bedrivs, för att på så sätt få större genomslagskraft och undvika duplicering.

JPIAMR har 17 deltagande länder som vardera har två representanter i styrelsen (management board). Samarbetet har även ett stort stöd av Kommissionen och den enhet som är specialiserad på infektionssjukdomar och resistens. Sverige (via Vetenskapsrådet) innehar ordförandeskapet i styrelsen och driver även sekretariatet. En vetenskaplig styrelse tillsattes i slutet av 2011 och består av 14 framstående forskare inom fältet, framröstade av de deltagande länderna.

I januari 2012 utlystes EU-medel specifika för att driva JPIAMR. Nu pågår arbetet med att skriva en ansökan till utlysningen och därmed strukturera upp det arbete som ska genomföras inom JPIAMR inom de närmsta tre åren. Parallellt arbetar den vetenskapliga styrelsen med att ta fram ett strategiskt forskningsprogram som beskriver vilken typ av forskning som ska prioriteras inom ramen för samarbetet. Ett första utkast av forskningsprogrammet förväntas bli klart innan sommaren.

Svenskt deltagande

Kontaktpersoner på Vetenskapsrådet är: Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för ämnesområdet medicin och hälsa samt Jenny Fernebro, forskningssekreterare.

Bokmärk och dela

Kontakt

 

Läs mer