Joint Programming - Water Challenges

Joint Program-initiativet Water Challenges arbetar inom två huvudsakliga problem / frågeställningar; vattenkvantitet och -kvalitet, samt extrema händelser relaterade till vatten. En hel rad ekonomiska, ekologiska, sociala och tekniska utmaningar kretsar kring dessa två problem.

Initiativet har fyra huvudmål. Det första är att förhindra att bioekonomin får negativa effekter på vattnets kretslopp, det andra att finna vägar att uppnå en långsiktigt hållbar balans i vattenanvändningen, utan negativ påverkan på ekosystemen. Det tredje målet strävar mot att uppnå hälsosammare vattensystem för att kunna ta om hand föroreningar och andra problem inom samhällets vattenhantering. Det sista målet handlar om att överbrygga klyftan i vattenbalansen för att uppnå en hållbar vattenanvändning.

JPI Water Challenges leds av Spanien och har i dagsläget 13 länder som är fullvärdiga medlemmar och 7 observatörer. Sverige är observatör i JPI Water Challenges och har ingen representation i de styrande organen.

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss