Joint Programming - Healthy and Productive Seas and Oceans

Joint Program-initiativet Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) är en plattform för långsiktig samordning och integrering, öppen för alla EUs medlemsstater och associerade stater som investerar i marin och maritim forskning.

Förutom att samla berörda medlemsstater och associerade stater syftar JPI Oceans till att skapa mervärde genom att:

  • undvika fragmentering och oönskad duplicering
  • planera gemensamma och flexibla insatser
  • underlätta samarbete och planering
  • upprättande av effektiva mekanismer för interaktion och kunskapsöverföring mellan forskarvärlden, näringslivet och beslutsfattare på hög nivå för att mer effektivt lösa de stora utmaningarna

I sin roll som samordnande plattform kommer JPI Oceans att fokusera på de så kallade institutionella medlen i de nationella forskningsbudgetarna, vilka representerar ca 85% av finansieringen av marin forskning inom EU. Ett av initiativets mål är att utveckla gemensamma forskningsprogram där länderna kan delta på frivillig basis (variabel geometri). Deltagandet kan ha olika utseende och inkludera såväl institutionella medel som projektmedel eller nya medel.

Den marina och maritima forskningen spänner över ett mycket brett och komplext område, med olika branscher, kunskapsområden och discipliner. För att kunna adressera de utmaningar som finns inom detta område måste ett tvärvetenskapligt och integrerat synsätt användas. JPI Oceans har som prioriterade forskningsområden identifierat breda tematiska områden som ligger i skärningspunkterna mellan marin miljö, klimatförändringar och mänsklig verksamhet.

Genomförande av JPI Oceans

Det högsta beslutande organet inom JPI Oceans är en högnivåstyrelse -Management Board med två representanter från varje land, vilka har tillräckliga befogenheter att besluta om gemensamma handlingsplaner och initiativ för finansiering av marin och maritim forskning inom Europa.

Styrelsen kommer att inrätta en rådgivande strategigrupp - Strategic Advisory Board (SAB) - som ska bestå av forskare inom olika discipliner och av företrädare för industrin och offentlig sektor. SAB kommer att ha som uppdrag att utveckla en strategisk forsknings- och innovationsagenda (SRIA) och ge råd om de verktyg som bör användas för implementeringen av denna.

Bokmärk och dela

Kontakt