Joint Programming - Agriculture, food security and climate change

Joint Program-initiativet inom Agriculture, food security of climate change (FACCE) fokuserar på verksamhet för att skapa gemensamma åtgärder för att hantera utmaningar inom framtidens livsmedelsförsörjning i skenet av rådande klimatförändringar. Jord- och skogsbruk är starkt exponerade för klimatförändringar, eftersom de är direkt beroende av rådande klimatförhållanden.

Det övergripande målet med FACCE är att integrera anpassning, mildrande åtgärder (mitigation) och livsmedelssäkerhet i jordbruk, skogsbruk och markanvändning. De vetenskapliga utmaningarna handlar bl a om att

  • säkra produktionen av livsmedel, fibrer och andra produkter och tjänster i ett förändrat klimat; 
  • bidra till att minska användning av fossila bränslen, minska utsläpp av klimatgaser och öka kolinlagringen i jord- och skogsbrukens produktionssystem;
  • bibehålla ekosystemens funktion och tjänster, samt att adressera de socio-ekonomiska problem som uppstår som konsekvenser av de ovan nämnda utmaningarna.

Svenskt deltagande

FACCE representeras i Management Board av Jan Svensson, Formas och Stefan Källman, Landsbygdsdepertementet.

Bokmärk och dela

Kontakt