Joint Programming - Agriculture, food security and climate change

Joint Program-initiativet inom Agriculture, food security of climate change (FACCE) fokuserar på verksamhet för att skapa gemensamma åtgärder för att hantera utmaningar inom framtidens livsmedelsförsörjning i skenet av rådande klimatförändringar. Jord- och skogsbruk är starkt exponerade för klimatförändringar, eftersom de är direkt beroende av rådande klimatförhållanden.

Det övergripande målet med FACCE är att integrera anpassning, mildrande åtgärder (mitigation) och livsmedelssäkerhet i jordbruk, skogsbruk och markanvändning. De vetenskapliga utmaningarna handlar bl a om att

  • säkra produktionen av livsmedel, fibrer och andra produkter och tjänster i ett förändrat klimat; 
  • bidra till att minska användning av fossila bränslen, minska utsläpp av klimatgaser och öka kolinlagringen i jord- och skogsbrukens produktionssystem;
  • bibehålla ekosystemens funktion och tjänster, samt att adressera de socio-ekonomiska problem som uppstår som konsekvenser av de ovan nämnda utmaningarna.

Svenskt deltagande

FACCE representeras i Management Board av Jan Svensson, Formas och Stefan Källman, Landsbygdsdepertementet.

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss