Joint Programming - Climate

JPI Climate vänder sig till tre målgrupper, klimatmodellerare, samhällsvetare och beslutsfattare. Genom att koppla samman vetenskap och beslutsprocesser avser JPI Climate att bidra till att möta utmaningen om ett klimatvänligt och klimatsäkert Europa.

Syftet med inititiativet är också att ge beslutsfattare möjlighet att anpassa samhället till de klimatförändringar som väntas ske inom en inte alltför lång framtid. Det viktigaste mervärdet är att förbättra kopplingarna mellan de för närvarande splittrade enheterna klimatforskning, lärande och innovation.

JPI Climate är uppbyggt kring fyra moduler (och tillhörande arbetsgrupper):

  • WG1: Mot bättre klimatprognoser
  • WG2: Forskning för utveckling av klimattjänster
  • WG3: Långsiktigt hållbar omvandling av samhället för att hantera klimatförändringar
  • WG4: Förbättra modeller och scenario-baserade verktyg för beslutsfattande under ett förändrat klimat

En strategisk forskningsagenda (SRA) omfattande alla dessa områden har utvecklats och godkänts av styrelsen för JPI Climate. Nästa viktiga steg är att identifiera HUR denna forskningsagenda ska implementeras för att uppnå målen om ett klimatvänligt och klimatsäkert Europa.

Samtidigt pågår ett arbete med att identifiera vilka aktiviter det finns stor enighet kring och därför kan start tämligen omgående (Fast Track Activities).

Svenskt deltagande 

Sverige representeras i JPI Climates styrelse av såväl Formas som Vetenskapsrådet (VR). VR är mest aktiva inom arbetsgrupp 1 (För bättre klimatprognoser) och Formas är aktiva i arbetsgrupp 3 (Hållbar omvandling av samhället).

  • Arbetsgrupp 1 har ett tydligt syfte att öka tillförlitligheten och upplösningen (i tid och rum) för klimatmodellerna. Målet är att förutsäga förändringar inom tioårsintervall i enskilda regioner. För att uppnå detta vill man öka samarbete inom mätningar, datadelning och modellutveckling i Europa, men även internationellt. Det finns redan en fungerande europisk och global samordning inom stora delar av området och ytterligare steg mot europeiskt samarbete och fokusering bör vara fullt möjligt. Nu diskuteras vilka samarbeten som ska det prioriteras och det råder enighet om att först fördjupa befintliga och välfungerande samarbeten.
  • Arbetsgrupp 3:s forskningsprogram utgår ifrån att år kunskap om klimatförändringen, dess orsaker och konsekvenser växer hela tiden men motsvaras inte av en förståelse för de samhälleliga utmaningar som denna kunskap innebär. Ny (främst samhällsvetenskaplig) forskning behövs, som adresserar de samhälleliga förändringar som krävs för att konfrontera klimatförändringarna och utveckla hållbara och rättvisa produktionsmönster och livsstilar, samtidigt som livskvaliteten i Europa och globalt bibehålls eller höjs.

 

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss