Individuella projekt

För de individuella projekten inom EUREKA finns inga ämnesbegränsningar och deltagarna kommer sinsemellan överens om projektinnehåll, ansvarsfrågor och fördelning av kostnader. Deltagarna i projekten äger själva sina resultat och kan exploatera dem kommersiellt. Samarbetet ger tillgång till nya kunskaper samtidigt som riskerna delas.

EUREKA-godkännande i sig ger projekten ökat genomslag på marknaden och kan underlätta finansieringen. Möjligheten att via EUREKA direkt påverka nuvarande eller kommande europeisk standard med hänsyn till den nya tekniken är en annan fördel för deltagarna. För mer information se också EUREKAs webbplats.
 
Inom vissa områden finns särskilda tematiska nätverk, s.k. paraplyer, för att stimulera nya samarbeten och underlätta kontakter (exempelvis genom kontaktkonferensen "Brokerage Events"). I dessa möts olika kompetenser och resurser bl.a. i seminarier och individuella möten. Mer information finns på EUREKAs webbplats under sidan Umbrella projects.
 
Den fullständiga ansökningsproceduren för individuella projekt är följande:

1. Diskussion med potentiella partner
2. Diskussion med nationellt EUREKA-kontor
3. Projektförslag utarbetas
4. Eventuell partnersökning via EUREKAs databas.
5. Projektförslaget skickas till projektledarens EUREKA-kontor
6. Samråd med nationella medfinansiärer
7. Engagerade EUREKA-kontor tillstyrker förslaget i samråd
8. Godkännande i EUREKA-nätverket
9. EUREKA status och projektgenomförande
10. Beslut om eventuell medfinansiering från VINNOVA

Kontakt

Elisabet Nielsen
Nationell projektkoordinator
08-4733107

Peter Lindberg
bitr. nationell projektkoordinator
+46 8-473 31 93

Bengt Nilsson
Projekthandläggare, IKT
+46 8-473 30 90

Tero Stjernstoft
Projekthandläggare, produktion och material
+46 8-473 32 96

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss