WoodWisdom-net I och II

Samverkansprojekt för offentliga finansiärer inom EU:s program ERA-NET i sjätte och sjunde ramprogrammet

Det finns en lång tradition av forsknings- och näringslivssamarbete sedan 80-talet inom skogs- och träsidan, t ex genom Nordic Wood och senare det svensk-finska programmet Wood Material Science and Engineering. Framgångsrika projekt och tekniska lösningar med kommersiella produkter har sitt ursprung i dessa samarbeten. Möjligheten för ett utvidgat samarbete på europeisk nivå diskuterades i Norden, när EU:s sjätte ramprogram lanserade ERA-NET som ett koordineringsinstrument för offentliga finansiärer.

WoodWisdom-Net startade som ett av de första ERA-NET-initiativen redan tidigt 2004 med 12 partners från 5 länder (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Tyskland) och utvidgades två år sedan till 18 partners från 8 länder (Österrike, UK och Frankrike). WoodWisdom-Net var ett av få ERA-NET inom 6:e ramprogrammet som genomförde en gemensam utlysning under programperioden. WoodWisdom-Net avslutades under 2008 och en ansökan om en vidareutveckling av konceptet inlämnades till EU:s sjunde ramprogram. Ansökan beviljades medel och WoodWisdom-Net II startade 2009 för att avslutas under våren 2012. Två utlysningar har genomförts inom WoodWisdom-net II, den första med tydligt fokus på industrirelevans och implementering, den andra med fokus på gränsöverskridande samverkan.

En ansökan om ytterligare vidareutveckling av WoodWisdom-Net lämnades in till en utlysning inom sjunde ramprogrammet våren 2012 som avser ERA-NET PLUS. Initiativet WoodWisdom-Net+ stöds av 21 partners i 13 länder, däribland Vinnova. Ansökan beviljades av EU-kommissionen senhösten 2012.

WoodWisdom-Net PLUS

WoodWisdom-Net+ startade formellt  i November 2012. För ytterligare information om WoodWisdom-Net+, kommande aktiviteter och den aktuella utlysningen, se WoodWisdom-Nets webbplats.

Mer information

WoodWisdom-net+ utlysningen 2013, "first step proposals", stängde den 30 april och bedömningen av inkomna ansökningar har startat. Den 17 juni meddelas vilka av ansökningarna som har valts ut att gå vidare att inkomma med full proposal. Dessa ska vara WW-net Call office tillhanda senast den 16 september.

För att underlätta för de svenska aktörer som ingår i de WW-Net-konsortier som inbjuds att skicka in ansökningar i steg 2, Second step proposals, kommer Vinnova att kontakta de aktuella aktörerna för diskussion om utformning av ansökningarna, i synnerhet vad gäller ansökningsförfarande och gällande regler för finansiering från Vinnova.

Vinnova kommer, senast innan semestern, att presentera riktlinjerna för hur de svenska delarna i ansökningarna i Full proposals bör utformas, speciellt vad gäller finansieringen av de svenska delarna.

Ansökningar till Vinnova sker endast för de full proposals som prioriteras för finansiering, vilket sker i november.

OBS: Informationsmötet den 18 juni på Vinnova har ställts in.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss