COST

Beskrivning av programmet

COST är ett europeiskt samarbetsprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. COST syftar till att organisera och samordna FoU-projekt vid universitet, institut och industrier i Europa så att de nationella resurserna utnyttjas mer effektivt. Det finns ingen central projektfinansiering i COST utan varje land betalar självt för de projekt man medverkar i. Förutom EU:s medlemsstater deltar Island, Norge, Schweiz, Slovakien, Ungern, Polen, Turkiet, Malta, Rumänien, Estland, Tjeckien, Slovenien, Kroatien, Cypern, Bulgarien, Lettland och Litauen.

Samarbetet inom COST kanaliseras via så kallade COST-aktioner, som kan beskrivas som kraftsamlingar inom olika ämnesområden. Aktionerna är tre- till femåriga och består av ett antal delprojekt, samordnade av en styrkommitté.

COST är ett komplement till EU:s ramprogram och under förutsättning att det inte föreligger dubbelarbete förekommer ofta planerad interaktion mellan närliggande aktioner och ramprogramsprojekt. Vinnova samordnar det svenska COST-deltagandet

Fyra grundläggande principer styr COST

 • Alla medlemsländer kan föreslå COST-aktioner. Om minst fem medlemsländer visar intresse för förslaget genomförs det.
 • Deltagande i COST-aktionerna är frivilligt och inbegriper alltså bara de länder som är intresserade
 • Forskningen finansieras nationellt, EU-kommissionen ger endast bidrag till koordinering av projekten.
 • COST-aktionerna syftar till att koordinera nationell forskning på ett europeiskt plan. Varje aktion administreras av en styrkommitté.

Vinnova är nationell koordinator (National COST Coordinator,NCC) för COST, vilket bland annat innebär en plats som ledamot i COSTs högsta beslutande organ, COST Senior Officials Committee (CSO). På hemmaplan innebär koordinatorskapet att Vinnova samordnar det svenska projektdeltagandet, informerar om COST och förbereder underlag till regeringens beslut om COST-aktioner.

Förslag till nya aktioner kommer från forskare och andra intressenter i COST-länderna. Varje land som önskar medverka i en aktion anmäler detta genom att underteckna aktionens avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding).

Livscykeln för en COST-aktion

 • Ett aktionsförslag kommer från någon forskare i ett av medlemsländerna.
 • Förslaget diskuteras och utformas i ämnesområdets tekniska kommitté eller i beredningsgruppen New Actions Group.
 • COSTs högsta beslutande organ, Senior Officials Committe, fattar beslut om att godkänna aktionen (Vinnova är ledamot).
 • Vinnova undersöker om det finns svenskt intresse för deltagande och lämnar beslutsunderlag till regeringen.
 • Regeringen beslutar om svenskt deltagande och undertecknar avtalet (Memorandum of Understanding).
 • Aktionen startar när tillräckligt många länder (fn fem) signerat avtalet.
 • Varje år rapporterar styrkommittén hur aktionen fortskrider, vid aktionstidens slut skrivs även en slutrapport.
 • Under aktionens gång håller Vinnova kontakt med de svenska deltagarna.
 • Resultaten tillhör forskarna i aktionen.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss