ENIAC

Ett Joint Technology Initiative om nanoelektriska system

ENIAC är ett Joint Technology Initiative (JTI) inom området nanoelektriska system. Initiativet är ett samarbete mellan EU-kommissionen, 17 av EU:s medlemsstater och organisationen AENEAS. ENIAC ersätts från och med 2014 av ECSEL.

ENIAC driver ett 10 års FoU-program kring nanoelektriska system. Programmet är öppet för alla FoU-aktörer i alla EUs medlems- och associerade länder. Finansieringen är delad mellan EU-kommissionen och de medlemsländer som samverkar i ENIAC.

AENEAS har tagit fram åtta delprogram som fokuserar på de mest avancerade utmaningarna för den europeiska industrin inom nanoelektriska system:

  1. Nanoelectronics for Health and Wellness
  2. Nanoelectronics for Transport and Mobility
  3. Nanoelectronics for Security and Safety
  4. Nanoelectronics for Energy and Environment
  5. Nanoelectronics for Communications
  6. Nanoelectronics for e-Society
  7. Design Methods and Tools for Nanoelectronics
  8. Equipment and Materials for Nanoelectronics

ENIAC handlar huvudsakligen om industriell forskning. Ambitionen är att ha riktigt stora projekt med stort antal samarbetspartner och stora arbetsinsatser. Detta vill Vinnova uppmuntra genom att stort stödja deltagandet av svenska företag, stora som små, i projekten. Programmet har en utlysning per år där olika delprogram adresseras.

Akademiska organisationer får delta i ett projektkonsortium endast om minst två svenska industriföretag också är med i samma konsortium och utför minst lika mycket arbete i projektet som den akademiska parten.

Små och medelstora företag kan få upp till 60% finansiering medan akademiska organisationer kan få upp till 80%. Stora företag kan få upp till 35% finansiering.  Dock kan den totala finansieringen från Vinnova till ett svenskt konsortium uppgå till maximalt 33,3%. Detta är grundat på principen att den totala offentliga finansieringen av svenska deltagare från Vinnova och EU-kommissionen får vara maximalt 50% av projektkostnaden.

Under vissa omständigheter, kan företagen lägga en del av arbetsinsatsen hos en  tredje part (sub-contracting).


Åter till Joint Technology Initiatives - Artikel 187

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss