ARTEMIS-JU

Ett Joint Technology Initiative om inbyggda system.

Artemis är ett Joint Technology Initiative (JTI) inom området inbyggda system. Initiativet är ett samarbete mellan EU-kommissionen, EU:s medlemsstater och organisationen Artemisia.  Artemis ersätts från och med 2014 av ECSEL.

ARTEMIS driver ett 10 års FoU-program kring inbyggda system. Programmet är öppet för alla FoU-aktörer i alla EUs medlemsländer och associerade länder. Finansieringen är delad mellan EU-kommissionen och de medlemsstater som samverkar i Artemis. 

Artemisia har tagit fram åtta delprogram som fokuserar på de mest avancerade utmaningarna för den europeiska industrin inom inbyggda system:

  1. Methods and Processes for Safety-relevant Embedded Systems
  2. Person-centric Health Management
  3. Smart Environments and Scalable Digital Services
  4. Efficient Manufacturing and Logistics
  5. Computing Environments for Embedded Systems
  6. Security, Privacy and Dependability
  7. Embedded Technology for Sustainable Urban Life
  8. Human-centric Design of Embedded Systems

Programmet handlar huvudsakligen om industriell forskning. Ambitionen är att ha riktigt stora projekt med ett stort antal samarbetspartner och stora arbetsinsatser. Detta vill Vinnova uppmuntra genom att stort stödja deltagandet av svenska företag, stora som små, i projekten.

Akademiska organisationer får delta i ett projektkonsortium endast om minst två svenska industriföretag också är med i samma konsortium och utför minst lika mycket arbete i projektet som den akademiska parten.

Små och medelstora företag kan få up till 60% finansiering medan akademiska organisationer får upp till 80% finansiering. Stora företag får upp till 35% finansiering. Dock kan den totala finansieringen från Vinnova till ett svenskt konsortium uppgå till maximalt 33,3%. Detta är grundat på principen att den totala offentliga finansieringen av svenska deltagare från Vinnova och EU-kommissionen får vara maximalt 50% av projektkostnaden.

Under vissa omständigheter, kan företagen lägga en del av arbetsinsatsen hos en tredje part (sub-contracting).


Åter till Joint Technology Initiatives - Artikel 187

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss