Policyunderlag för hållbara och effektiva transportsystem

Avslutad utlysning.

Vinnova har under 2008 genomfört utlysningen Policyunderlag för hållbara och effektiva transportsystem inom programmet Infrastruktur och effektiva transportsystem. Fokus i utlysningen är mot forskningsfrågor om regler och policy.

Syftet utlysningen har varit att ta fram kunskap, nya system, regler, teknik och produkter som ger effektivare transportsystem samt utveckling och bättre utnyttjande av infrastrukturen. Avsikten är att ge beslutsfattare kunskapsunderlag för beslut som bidrar till hållbar tillväxt. Vidare ska utlysningen ge kunskaper som ökar transportsystemets bidrag till hållbar tillväxt och som bidrar till uppfyllandet av de transportpolitiska målen, där det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Utlysningen inriktas mot fyra ämnesområden: Transportpolitikens premisser, samspelet mellan klimatpolitik och transportpolitik, ansvarsfördelningen mellan olika samhällsnivåer, stadsutvecklingens utmaningar.
 
För utlysningen finns en budget på maximalt 37 miljoner kronor avsatt.

Detta är den fjärde utlysningen inom programmet, som startade år 2003. Denna utlysning har gjorts i två steg där det första steget gäller projektskiss och det andra ansökan om projektfinansiering. Utlysningens andra steg har varit  öppet även för sökande som inte har lämnat in skiss. Sista dag att lämna in skiss var 2008-06-02, och sista dag att lämna in fullständig ansökan var 2008-09-15. 

Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

 

LÄS MER

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss