Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030

Klimatneutral infrastruktur för transport

Välkomna att skicka in ansökan

Med den här satsningen vill vi främja lösningar som minskar klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av infrastruktur för transport. Erbjudandet riktar sig till aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Projekt för att utveckla metoder, produkter eller verktyg som leder till lägre klimatbelastning under transportinfrastrukturens hela livscykel

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, antingen som enskild organisation eller i samverkan. Företag, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och institut är välkomna att söka.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Det finns ingen övre gräns för enskilda projekt, men hela erbjudandets budget är 15 miljoner kronor för projekt med en löptid på 1-3 år. Ni kan få finanisering för högst 50 procent avprojektets totala kostnad.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 3 mars
Ansök senast: 28 apr kl 14.00  
Beslut meddelas senast: 7 juni  
Projektstart: 8 juni

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

SIP InfraSweden2030 - Klimatneutral transportinfrastruktur

Ansök senast
2017-04-28 14:00
Beslut meddelas senast
2017-06-07
Tidigaste datum för projektstart
2017-06-08

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-04767 Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur SSPA Sweden AB 1 500 000 kr
2016-04764 Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 1 320 000 kr
2016-04758 Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet Volvo Construction Equipment AB 1 400 000 kr
2016-04757 Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll Luleå tekniska universitet 1 496 000 kr
2016-04746 Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn - studier om upphandling och kontraktsstyrning Statens väg- och transportforskningsinstitut 400 000 kr
2016-04731 Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer TFK-TransportForsK AB 440 000 kr
2016-03320 BIG BRO - Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 1 312 400 kr
2016-03314 Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar Luleå tekniska universitet 1 000 000 kr
2016-03312 Prognostisering av spårtillväxt - asfaltbeläggningar Statens väg- och transportforskningsinstitut 1 400 000 kr
2016-03311 Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur Konsekvenser och begränsningar av ledningsbrott Luleå tekniska universitet 850 000 kr
2016-03306 Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador Luleå tekniska universitet 860 000 kr
2016-03302 Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek Lunds universitet 860 000 kr
2016-03301 UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen CBI Betonginstitutet AB 1 727 000 kr
2016-03289 Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kopositmaterial CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 600 000 kr
2016-03287 Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar WSP Sverige AB 1 000 000 kr
2016-03285 Smart cement för nya övervakningssystem Luleå tekniska universitet 1 500 000 kr
2016-03277 Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik 465 000 kr
2016-03272 Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 497 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss