Bilagor för ansökan

Anvisningar för bilagor för ansökan . I första hand gäller de anvisningar som finns för respektive utlysning. Om inget annat anges gäller nedanstående för bilagor till en ansökan till Vinnova.

Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning och en CV-bilaga. Bilagorna ska vara i pdf-format.

Projektbeskrivningen ska vara på max 10 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska eller engelska och omfatta följande:

Huvudrubrik Innehåll
Titel Projekttitel på svenska och engelska
Sammanfattning Sammanfattning på svenska och engelska
Projektets relevans
  • det behov som projektet tar sikte på, vilken potential detta motsvarar sett ur ett tillväxt- och innovationsperspektiv
  • det resultat som projektet ska leverera (helst kvantifierat), samt vem som har behovet (potentiell avnämare för resultaten)
Projektets kvalitet
  • kortfattad redogörelse av forskningsfronten inom området
  • projektets position relativt state-of-the-art ur ett inter­nationellt perspektiv (dvs unikhet, nyhetsvärde, konkurrensförhållanden etc)
  • hur effekterna av resultatet ska iakttas i termer av uppföljningsdata/-indikatorer.
Projektets genomförbarhet
  • angreppssättet, strategin och metodiken för projektet
  • en beskrivning av konsortiet/samarbetspartners och projektets relation och koppling till relaterade aktiviteter/projekt inom moderorganisationerna
  • en projektplan som innehåller beskrivning av metodiken, tid¬plan med tydliga delmål samt en budget. I planen ska tydligt framgå vilka aktörer som deltar och deras roll, vilka aktiviteter som ska göras, vem/vilka som gör dem och omfattningen av dem (tid och kostnader, respektive omfattning och art av naturainsatser).
Projektets exploaterbarhet och nyttiggörande.
  • en plan för hur projekt­resultaten ska nyttiggöras (exploateringsplan inkl kompetenser, partners, tid och kostnader för exploateringen)
Riskanalys för projektet
  • riskfaktorer, samt en konsekvens- och sannolikhetsanalys per riskfaktor.


CV-bilagan ska vara på max 3 A4-sidor och innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss