Sök bland publikationer

Sökord:

Framtidens personresor - Projektkatalog

Vinnova Information

Framtidens personresor - Projektkatalog
 • Ladda ned PDF gratis (1,17 MB)
 • Utgiven: 2011-januari
 • Serienr: VI 2011:01
 • ISSN: 1650-3120
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 88

 • I en tid då globala utmaningar ger lokala avtryck känns det särskilt angeläget med forskning och kunskapsutveckling inom kollektivtrafikområdet. Storstadsregionerna växer och en allt större andel av vår befolkning bor i städer, vilket ökar trycket på en kollektivtrafik som är tillgänglig, hållbar och ekologiskt gångbar. En utvecklad kollektivtrafik innebär en lägre belastning på vår närmiljö och i förlängningen även på det globala klimatet. Samtidigt stimuleras ekonomisk utveckling och social utjämning – viktiga komponenter för en hållbar utveckling!

  För att få till stånd den önskvärda utvecklingen behövs bland annat forsknings- och utvecklingsinsatser och ett mer effektivt utnyttjande av forskningsresultat. Det finns ett stort behov av att aktivt föra in resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt i planering och utförande av kollektivtrafik. På motsvarande sätt är det viktigt att föra in branschaktörernas frågeställningar i forskningsmiljöerna.

  Programmet Framtidens Personresor utgör en kraftsamling genom att myndigheterna Trafikverket (tidigare Banverket och Vägverket) och Vinnova för första gången samverkar i ett forskningsprogram. Programmet är tänkt att pågå till utgången av 2011. Det övergripande syftet är att öka kollektivtrafikens andel av transporterna och uppnå ett mer hållbart transportsystem.

  I föreliggande projektkatalog presenteras samtliga projekt som fått finansiering inom programmet sedan dess start 2007. Vår förhoppning är att projekten ska bidra till en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik samt till nyttiggörande och värdeskapande av kunskap inom kollektivtrafikområdet.

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss