280 miljoner till 30 unika konstellationer

Tung processindustri ska bli mer lätt på foten, snabbare IT-system ska spara miljoner åt operatörer – och så kan gas-sensorer bli framtidens mobila näsor. Det är några av de spännande projekt som nu får medel i Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation etapp två, utveckling och integration. I programmet stöttar Vinnova forskningsprojekt som verkar för hållbara lösningar på de stora framtidsfrågorna för näringsliv och samhälle. Samhällsutmaningarna i sig är en drivkraft för innovationer, högkvalitativ forskning, affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen. 

Sammanlagt kommer 30 breda samarbetsprojekt som inkluderar många parter finansieras med totalt 280 miljoner kronor. Andra forskningsprojekt som också får medel är kommunal vattenrening, patientvård i hemmet, ett nytt journalistiskt verktyg och systemlösningar som ska öka fauna och flora i storstäder. Och så ska skog bli gröna kemikalier och tyg.

För att få medel från Vinnova krävs inte enbart en bra idé som riktar in sig på samhällsutmaningarna som miljö, klimat, energi, demografi, hälsa och utbildning, det måste också finnas förutsättningar för att arbeta brett och sektorsövergripande, med aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. I Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, är syftet att hitta lösningar på viktiga frågor såväl som att öka sysselsättningen och främja en hållbar tillväxt i Sverige. Viktigt är också att det bygger på forskning av hög kvalitet, att det finns ett fokus på miljömässigt hållbara lösningar och en vilja och potential att skapa samhällsnytta.

Vinnova har identifierat fyra huvudområden, där Sverige har goda förutsättningar att inta en ledande position när det gäller innovativa lösningar. Dessa är Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård, Konkurrenskraftig produktion samt Informationssamhället 3.0.
- Utmaningsdriven Innovation kommer att ha återkommande utlysningar de närmaste åren. Att utgå från samhällsutmaningar är ett medvetet grepp som återkommer i många länders innovationsarbete och är också grunden för EU:s strategi, EU 2020 och Innovation Union. Även OECD har identifierat globala samhällsutmaningar som en viktig utgångspunkt för framtida forskning, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova.

Deltagande parter ska medfinansiera sina projekt med minst lika mycket pengar som kommer från Vinnova. Under 2014 kommer några av de mest lovande av dessa projekt kunna beviljas ytterligare finansiering för att till exempel implementera resultaten i test- eller demonstrationsanläggningar.

Se hela listan på de 30 forskningsprojekt som fått finansiering

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss