Grand final för det svenska ordförandeskapet i EUREKA

Den 21-23 juni genomförde det svenska ordförandeskapet i EUREKA sitt sista möte, och lämnade samtidigt över ordförandeskapsklubban till Spanien. Det svenska ordförandeskapet har, utifrån värderingarna transparens, öppenhet, förenkling samt effektivitet, arbetat för att anpassa och utveckla EUREKA utifrån dagens förutsättningar – och mycket har gått vägen.

Vi kan med gott samvete överlämna ordförandeskapet till Spanien nu på torsdag. Vi har gjort det vi har sagt att vi ska, och även hunnit med att testa många av de förslag vi lagt fram. Bland annat helt nya sätt att förbereda oss inför nätverkets möten, och nya och mer interaktiva sätt att mötas – något som vi också har fått god återkoppling på från nätverket, säger Per Tervahauta, Sveriges ordförande för nätverket, till vardags Kansliråd på Näringsdepartementet.

Under året har ordförandeskapet jobbat med tre prioriterade utvecklingsområden: organisation och ledarskap, samarbete med länder utanför EU och EUREKAs bidrag till europeisk forsknings- och innovationspolicy.

Det svenska ordförandeskapet har initierat en gemensam projektutlysning mellan Chile och Sverige och fem andra EUREKA-länder som öppnar i september, och tagit fram ett nytt program för genomförande av ytterligare utlysningar med tillväxtländer utanför Europa, säger Peter Lindberg, ansvarig för nationella projektkoordineringen under EUREKA-ordförandeskapet, Vinnova, och fortsätter:

För att stärka EUREKAs bidrag till europeisk forsknings- och innovationspolicy har vi också tagit fram en plan med konkreta insatser för att stärka EUREKAs position i medlemsländerna och på europeisk nivå för att nå ett ökat inflytande när det gäller forsknings- och innovationsfrågor. Vi hoppas också att det kan leda till att EUREKA-nätverket via sina medlemmar kan bli en röst för SMF och industri på Europeisk nivå.

Peter Lindberg, Vinnova, Per Tervahauta, Näringsdepartementet och Tomas Aronsson, Vinnova.

Det svenska ordförandeskapet har även drivit utvecklingen framåt inom områden som är viktiga för nätverket. Exempel är EUREKA 2.0 som är en ny process med IT-stöd för utlysningar mellan flera länder och E! Innovest som är ett program för riskfinansiering och investment readiness.

En höjdpunkt under ordförandeskapet var konferensen EUREKA Innovation Week - Smart Cities, Sustainable & Attractive communities, som genomfördes i Stockholm den 26-29 april. Målet var att visa på de internationella samarbetsmöjligheter som finns inom EUREKAs olika program samt att föra fram Sverige som en attraktiv samarbetspartner. Konferensen samlade över 900 deltagare från 33 länder och drygt 800 match-making möten mellan företag och organisationer ägde rum.

 

Vad är EUREKA?

EUREKA är ett internationellt samarbetsnätverk med fokus på marknadsnära industriell forskning, teknisk utveckling och innovation, där Vinnova är svensk samordnare. EUREKA har målsättningen att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och att skapa samarbetsprojekt mellan företag och forskare i de 41 medlemsländerna och de tre associerade länderna: Sydafrika, Sydkorea och Kanada.

Det svenska ordförandeskapet

Sverige har ordförandeskapet i nätverket under perioden 1/7 2015 – 30/6 2016. Näringsdepartementet och Vinnova har jobbat tillsammans utifrån våra värderingar transparens, öppenhet, förenkling samt effektivitet och åstadkommit viktiga resultat inom prioriteringarna:

  • organisation och ledarskap
  • samarbete med länder utanför EUREKA
  • EUREKAs bidrag till europeisk forsknings- och innovationspolicy.

Inom varje prioritering har ordförandeskapet drivit förändringsarbetet genom att skapa en dedikerad arbetsgrupp, där representanter från nätverket sedan aktivt medverkat. Tomas Aronsson på Vinnova har varit ansvarig för att koordinera det svenska ordförandeskapet.

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss