Använd internationella standarder i vårdens informationssystem

Satsa på nationell samordning inom digital hälsa för att tillgängliggöra information i hela vårdkedjan.  Det är en av slutsatserna i projekt som Vinnova finansierat som handlar om framtidens vårdinformationssystem.

I den svenska vården finns en flora av olika informationssystem byggda för enskilda regioner, landsting och kommuner. Det försvårar samverkan, påverkar patientsäkerheten och orsakar stora kostnader. En orsak är att internationella standarder för överföring av data inte används.

Vinnova har finansierat i två projekt som tillsammans med offentlig verksamhet, företag, myndigheter och akademi haft i uppdrag att identifiera ett ramverk av internationella standarder som kan utgöra en grund för framtidens vårdinformationsystem.

Projekten konstaterar att ökad användning av internationella standarder är nödvändig och har identifierat ett ramverk av internationella standarder som gäller för verksamhet, informationshantering och teknik inom vården.

Samtidigt konstateras att det finns brister i kunskapen om internationella standarder och hur de ska tillämpas och att det finns ett stort behov av nationell samordning inom området digital hälsa, till exempel för att tillgängliggöra information i hela vårdkedjan.

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss