Infomöte om Shift2Rail - Ny EU-satsning på järnvägsforskning

Lägg till i kalendern info

Vinnova och Trafikverket arrangerade ett informationsmöte den 18 januari om de öppna utlysningarna i EU:s partnerskapsprogram Shift2Rail. Initiativet Shift2Rail omfattar en mycket stor del av EU:s satsning på forskning och innovation (FoI) inom järnvägssektorn och är sannolikt den största samordnade satsningen någonsin.

Den totala budgeten för Shift2Rail överstiger 920 miljoner euro med finansiering av projekt fram till 2024. Eftersom svenska frågeställningar har en central position inom programmet ges många möjligheter för svenska aktörer att delta i programmets öppna utlysningar.

Shift2Rail är ett initiativ inom Horisont 2020 skapat för att möta EU:s förändrade transportbehov och att främja konkurrenskraften för den europeiska järnvägsindustrin. Initiativet har som fokus att genom riktad FoI och industritillämpade lösningar utveckla teknik och produkter för morgondagens gemensamma europeiska järnvägsområde (SERA).

Shift2Rail visar vägen mot morgondagens digitala järnvägssystem. Syftet är att ge ett innovativt och tillförlitligt järnvägsnät som samverkar med intelligenta fordon. Resultatet blir då fler resealternativ, högre komfort, bättre kostnadseffektivitet, spårbara leveranser och förbättrad punktlighet. Den ökade kapaciteten på järnvägen kan då möta det växande behovet av person- och godstransporter mot ett hållbart transportsystem.

Shift2Rail har ambitiösa mål, fördubblad kapacitet, en ökad tillförlitlighet och servicekvalitet med 50% och samtidigt halvering av livscykelkostnaderna.
Initiativet påverkar järnvägsmarknadens alla delar: höghastighet/huvudlinje, regional och lokal, och frakt. Utöver detta underlättas vardagen för miljontals europeiska passagerare och godsanvändare.

Under informationsmötet presenterades bland annat de öppna utlysningarna för 2017 inom initiativet och samverkansmöjligheter med brittiska organisationer. På mötet medverkade: 

Esa Stenberg, Vinnova - Introduction Presentationpdf     
Giorgio Travani, Shift2Rail-Joint Undertaking - Presentation of the S2R Joint Undertaking & Call for Proposal topics and conditions Presentationpdf     
Margaret Adams, The Rail Safety and Standards Board - Collaboration opportunities with UK Presentationpdf     
Bo Olsson, Trafikverket - Shift2Rail och Trafikverket Presentationpdf     
Michael Thulin, Bombardier - Industrial perspective: The digital railway Presentationpdf     
Gwendolyn Schaeken, Vinnova - Rules & Regulations Horizon 2020 Presentationpdf     
Teresita Qvarnström, RISE - EUSME Support Horizon 2020 Presentationpdf     
 

Detaljer

 
Datum:
18 jan 2017, 13:00-16:00
Arrangör:
Vinnova och Trafikverket
Plats:
Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14
Ort:
Stockholm
Genomförd: 18 januari 2017

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss